, .

.

Начало
Есета
Казуси
Реферати
Курсови Работи
Дипломни Работи
Важно е да се знае
Научен ръководител
Тема за дипломна работа
Задание за тема
Съдържание
Рецензия
Презентация
Защита
Комисия
Магистърска теза
Бакалавърски проект
За нас и за Дипломните

0897 35 87 43

Защита на дипломна работа !

Процедура по защита на дипломната работа
Защитата се провежда на открито заседание на изпитната комисия. Списъкът на допуснатите студенти и графикът на защитата с посочено време и място се утвърждава от декана и публично се обявява на таблото пред департамента не по-късно от три дни до защитата.

На заседанието на изпитната комисия се представят
- дипломантът
- дипломната работа
- отзивът на научния ръководител
- рецензията на дипломната работа

Как да започнете
Уважаеми Г-н Председател,
Уважаеми членове на Държавната изпитна комисия, Колеги и гости.

  • Темата на дипломна работа, която ще Ви представя е ......
  • Дипломната работа е разработена в (университет, лаборатория, фирма) под ръководството на ......
  • Основната цел на дипломната работа е .....
  • За изпълнение на тази цел са формулирани следните задачи .....

Времето за представянето на тезата е от 8 – 10 минути.
Представянето трябва да бъде сериозно премислено, изказването да е ясно и логично. Трябва кратко да се обоснове актуалността и значимостта на темата, да се направи обща характеристика на основните източници на изследването, да се посочат основните цели и задачи. Основното внимание трябва да бъде насочено за кратка характеристика на резултатите, изводите и препоръките. При защитата следва да се използва предварително разработена мултимедийна презентация или други нагледни материали.

               гр. София - 0888/ 73 90 90 (от 10:00 до 18:00 - всеки работен ден)
               гр. Варна - 0885/ 31 24 60  (от 10:00 до 17:00 - всеки работен ден)

Този сайт може да ви бъде полезен, когато ви е необходима
ТЕМА - ДИПЛОМНА РАБОТА - МАГИСТЪРСКИ ПРОЕКТ

©2020Всички права запазени Начало Начало Начало Начало Начало